ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำแบบเหนือดินเป็นแบบฝังดิน ระยะที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ร่างประกาศ_ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.pdf
  _ร่างเอกสารประกวด_ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.pdf
  _ราคากลาง_ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง.pdf