ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ อันดับ 5 ร่วม มหาวิทยาลัยไทย จาก QS World University Rankings 2022
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 5 ร่วมมหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 801-1000 ร่วมของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จาก QS World University Rankings 2022 แสดงถึงศักยภาพในการจัดเรียนการสอน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และการส่งเสริมความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย

    โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ร่วมของไทย และอันดับ 801-1000 ร่วมของโลก ประกอบด้วย
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

อ้างอิง https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022