ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียปี 2021 โดย THE
    Times Higher Education (THE) ประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี 2021 (Times Higher Education Asia University Rankings 2021) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 401 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย อยู่ในกลุ่มอันดับ 9 ร่วม ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 

    การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ในครั้งนี้  มีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจำนวน  551 แห่งจาก 30 ประเทศทั่วเอเชีย  ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำครองอันดับ 1 ของเอเซียได้แก่ Tsinghua University ประเทศจีน  ได้คะแนนสูงสุด 84.9 คะแนน  ส่วนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับมี จำนวน 17 มหาวิทยาลัย  

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 401 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย อยู่ในกลุ่มอันดับ 9 ร่วม ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียในภาพรวมของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2020 และ 2021 อยู่ในอันดับที่ 401

    Times Higher Education Asia University Rankings 2021 จัดอันดับโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพ 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 25 การวิจัย (Research) ร้อยละ 30 การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30 รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 7.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5 สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเซียแตกต่างจากเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในส่วนของค่าน้ำหนักตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อยด้านการสอน การวิจัย และ รายได้จากภาคอุตสาหกรรม โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลัก และ 13 ตัวชี้วัดย่อย  

    ดูรายละเอียดการจัดอันดับได้ที่  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/