ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. สุราษฎร์ธานี บรรยายพิเศษ “จิตวิทยาการบริหารกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และไทย”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตวิทยาการบริหารกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์และไทย” โดยมีอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 6 คน รวมถึงนักศึกษาชาวไทยเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การกลั่นแกล้ง (Bully) ประเด็น LGBTQ+ และจิตสาธารณะ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนพบว่าประเด็นเหล่านี้แพร่หลายในสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะ Bully และ LGBTQ+ แม้ว่าระดับความรุนแรงของปัญหาในแต่ละสังคมแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปก็ตาม ดังนั้น การเคารพและยอมรับในความแตกต่าง และการให้เกียรติผู้อื่นด้วยความจริงใจ ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง (Bully) และ LGBTQ+ ได้ “ประเด็นจิตสาธารณะ คนทุกคนล้วนต้องรู้จักการให้และการรับ เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับพระราชปณิธานของกรมหลวงสงขลานครินทร์ ที่ว่า ‘ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง’ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของจิตสาธารณะ สิ่งนี้ถือเป็นแนวทางให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี แห่งความภาคภูมิใจ”