ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดงาน PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase พัฒนากำลังคนเพื่ออุตสาหกรรม ด้วยแนวคิด Triple Helix
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ เปิดงาน PSU Hi-FI Grand Opening & Showcase ประจำปี 2567 ภายใต้งาน SITE 2024 ซึ่งรวมสุดยอดนวัตกรรมจากภาคการศึกษาในภาคใต้และภาคเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเปิดงานและกล่าวเจตนารมย์และนโยบาย ของ PSU Hi-FI ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ กล่าวรายงานที่มาโครงการ และ บทบาทศูนย์ประสานงาน PSU Hi-FI ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
สำหรับเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Higher Education for Industry Consortium: Hi-FI ภายใต้แผนงานย่อย “การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริง (Experiential Learning)” สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาระบบการทำงานร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้านกำลังคนในอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์ของประเทศ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมเครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจและรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 20 สถานประกอบการ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวนกว่า 30 คน ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงาน PSU Hi-FI อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์