ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ทุ่งใสไช เยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม ม.อ.
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนา ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นายเชาวพงศ์ ฐิติสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ขับเคลื่อนพื้นที่ทุ่งใสไชตามหลักการ BCG Model โดยศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ BCG Model ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ พร้อมผลักดันให้เป็น World Class of BCG Model