ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมประชุมวิชาการ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมด้วย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) Conference ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2566 ณ University of Science & Technology of Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “International Cooperation toward Excellence in Training and Research” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาไทย และผู้แทนสถาบันต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการของแต่ละประเทศของปีที่ผ่านมา หารือเชิงนโยบายด้านพันธกิจสากล พัฒนาบุคลากร การวิจัย รวมถึงขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม University of Science and Technology of Hanoi (USTH) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเวียดนามอีกด้วย