ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษา รมช.พาณิชย์ แรงงานจังหวัดพัทลุง และคณะ เยี่ยมชม “การผลิตไก่เบขลาครบวงจร” คณะทรัพย์ฯ ม.อ. หวังพัฒนาต่อยอดแก่เกษตรกร-ผู้ประกอบการ
นายประเทือง มนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี แรงงานจังหวัดพัทลุง และคณะ เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือ เรื่อง “การผลิตไก่เบขลาครบวงจรและการส่งเสริมการผลิตไก่เบขลาในภาคใต้” โดยมี รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ. ดร.จักรัตน์ อโณทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ ทีมวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยการผลิตไก่เบขลาแบบครบวงจร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่