ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดประชุม 37th IMT-GT VARSITY COUNCIL COORDIDATION MEETING แลกเปลี่ยนแนวทาง IMT-GT Varsity Carnival
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการประชุม 37th IMT-GT VARSITY COUNCIL COORDIDATION MEETING ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการดำเนินโครงการ IMT-GT Varsity Carnival ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิก 12 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) โดยมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญศิลป์ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และเปิดการประชุม 37th IMT-GT VARSITY COUNCIL COORDIDATION MEETING วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะ VICE PRESIDENT IMT-GT VARSITY COUNCIL พร้อมด้วย ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รศ. ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและชุมชนสัมพันธ์ ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษาให้การต้อนรับและร่วมประชุม


สำหรับ IMT-GT VARSITY COUNCIL จัดตั้งเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา โดยในทุกปีจะมีการจัดโครงการ IMT-GT Varsity Carnival ซึ่งมี 3 กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ คือ กิจกรรมสัมมนาวิชาการของผู้นำนักศึกษา การแข่งขันกีฬา และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โดยมีมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่

Indonesia
1. Syiah Kuala University (USK)
2. University of North Sumatra (USU)
3. Medan State University (Unimed)
4. Padang State University (UNP)

Malaysia 
1. Universiti Sains Malaysia (USM)
2. Universiti Utara Malaysia (UUM)
3. Universiti Technology Mara - Perlis (UiTM)
4. University Malaysia Perlis (UniMAP)

Thailand
1. Prince of Songkla University (PSU)
2. Thaksin University (TSU)
3. Rajamangala University of Technology Srivijaya (RUTVS)
4. Walailak University (WU)