ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดโครงการ Mental Skills ตอนที่ 1 ดูแลหัวใจ คุณค่าที่คุณคู่ควร สร้างแรงบันดาลใจการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย งานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ Mental Skills ตอนที่ 1 ดูแลหัวใจ คุณค่าที่คุณคู่ควร โดยมี นายคมกริช ชนะศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิด นายมนา พรหมมี หัวหน้างานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการ Mental Skills ตอนที่ 1 ดูแลหัวใจ คุณค่าที่คุณคู่ควร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลนักศึกษาด้านสุขภาพจิตหรือบุคลากรที่สนใจ ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจการดูแลตัวเองด้านสุขภาพจิต เสริมสร้างความสุข สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและเห็นคุณค่าในการทำงานกับนักศึกษา และมีวิธีการจัดการดูแลสุขภาพจิตของตน ดูแลงานและชีวิตอย่างสมดุลกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ รู้เท่าทันตนเอง : Self-Awareness, มุมมองตามความเป็นจริง: Look on the bright side, สุขเป็น ก็เห็นสุขได้: Enjoyment Pie, การสื่อสารบนความเข้าใจ : Empathic Communication และเรื่องดีมีอยู่ใกล้ตัว : Positive Effect โดยทีมงานโครงการ LoveCare Station มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health Foundation)