ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนามความร่วมมือ กับ กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการนำร่องการสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อกระจายการเพิ่มศักยภาพของคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงานวันคนพิการสากล 2566 ในกิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านคนพิการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาศักยภาพเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเพื่อการมีอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทั้งนี้ กิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” เป็นกิจกรรมสำคัญที่ต่อยอดความสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีและศิลปะ พร้อมเสริมสร้างความมั่นใจและความรู้สึกเคารพตนเอง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความสามารถของคนพิการและเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี กับบทเพลง “เติมใจให้กัน” ร่วมกับการแสดงความสามารถของคนพิการ