ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมงานประเพณี มข. - ม.อ. - มช. ครั้งที่ 7 สานพลัง 3 มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องนันทาแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ โดย ผศ. ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ศ. ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยร่วมเปิดโครงการ
พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. –มช. (Let’s walk together) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” เกิดจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. (Let’s walk together) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายและกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างสามมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลสำเร็จ และสานพลังสามมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในระดับมหภาคซึ่งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการอุดมศึกษา” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ใน 12 หัวข้อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 750 คน