ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ จัดแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566 (The Annual Meetings of Thailand Scientific Equipment Center Network (TSEN), 2nd, 2023) โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ รศ. อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ และคุณอุทัย ไทยเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66
การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566 (The Annual Meetings of Thailand Scientific Equipment Center Network (TSEN), 2nd, 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐของประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายฯ ได้ศึกษาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของบริษัทผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network, TSEN) เป็นการรวมกลุ่มของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เริ่มจัดตั้งครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 21 หน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์งานวิจัยทุกแขนงในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มุ่งหวังให้การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566 นี้ เป็นพื้นที่ให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมทุกแขนง ได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผ่านการจัดแสดงเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกจากบริษัทฯ ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วประเทศด้าน รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ จะสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเฉพาะตอบสนองการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถยกระดับวิทยาศาสตร์ในไทยให้ก้าวไปในเวทีโลกต่อไปได้ขณะที่ รศ. อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงการจัดการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งนี้ว่า สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ม.อ. ตั้งใจให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบของสมาชิกฯ และเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตลอดจนเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำให้อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ได้มาพบปะพูดคุยเพื่อเกิดความร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ