ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศิลปศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีประดับปีกการบิน รุ่นที่ 4 แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีประดับปีกการบิน รุ่นที่ 4 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และสร้างเจตคติที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง โดยมี ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คุณสมยศ ปัดน้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด คณะผู้บริหารและคณาจารย์ในหลักสูตรฯ คณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์จาก บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า พิธีประดับปีกการบินนี้ ถือเป็นพิธีการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของนักศึกษาในหลักสูตร ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี การมีจิตสำนึกที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประพฤติ ปฏิบัติตน โดยถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ดั่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก (พระราชบิดา) และปีกการบินเปรียบเสมือนวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์จาก บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ถือเป็นหลักสูตรแรก แห่งเดียวในภาคใต้ ที่จัดทำหลักสูตรร่วมกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กำกับของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรในรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง และพร้อมปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา