ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ AUN และ ISEM พัฒนามาตรฐานคุณภาพระบบและการจัดการไอซีทีของมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-ICT)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) และ บริษัท ไอเซ็ม จำกัด (ISEM) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 เรื่อง "The Quality Standardization of University's ICT System and Management Framework (AUN-ICT)" เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน ร่วมกับ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนากรอบการทำงานระบบมาตรฐานของการบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการดิจิทัลและความมั่งคงปลอดภัยของระบบงานสำหรับหน่วยงาน ICT ภายใต้มหาวิทยาลัยสมาชิก AUN ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 66 คน จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 25 แห่ง ใน 9 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านคุณภาพ ICT โดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายมหาวิทยาลัยในอาเซียนได้วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบการทำงาน AUN-ICT เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในอาเซียน