ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ม.อ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ และนางณัฐรดา มิตรปวงชน รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ม.อ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข หัวหน้างานศูนย์แม่ข่ายฯ กราบทูลถวายรายงานฯ ภายในนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.ในเขตภาคใต้ และได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ ในทีมภาคใต้ เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566
งานในครั้งนี้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมจัดนิทรรศการของภาคใต้ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 9 แห่ง และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 8 แห่ง ซึ่งมีสมาชิกภายใต้การกำกับดูแลของ อพ.สธ. - ม.อ. ได้ร่วมรับพระราชทาน 2 หน่วยงาน ในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์) จังหวัดสงขลา ได้รับป้ายพระราชทาน ระดับป้ายสนองพระราชดำริฯ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นเทศบาลแห่งแรกที่ได้รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1