ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ITAP อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดันกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์ม รับใบรับรองมาตรฐาน RSPO
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย องค์กร Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO จัดงาน RT 2023 an event by RSPO Independent Smallholder Certificate Handover Ceremony พร้อมมอบใบรับรองให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานของ RSPO โดยกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดชุมพร จำนวน 2 ราย ได้เข้ารับใบรับรอง ได้แก่ สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด และ สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ซึ่งมี ผศ. ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน รวมถึงโปรแกรม ITAP สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้เกิดการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้อีกด้วย
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจรแก่ภาคเอกชน ผลักดันให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคเอกชนอย่างยั่งยืน