ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รมว.พม. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตอิสลาม ม.อ.ปัตตานี และโรงเรียนเครือข่าย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตอิสลาม ม.อ.ปัตตานี และโรงเรียนเครือข่าย หนุนขยายโครงการศิลปะบำบัดเพื่อเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสริมสร้างและจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเตรียมพร้อมสู่สังคมนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสาธิตอิสลาม ม.อ.ปัตตานี และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างและจุดประกายทางความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเตรียมพร้อมสู่สังคม ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 66 ผศ. ดร.รอฮานิ เจะอาแซ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ. ดร.พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น ผศ. เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดการใช้ศาสตร์ทางด้านศิลปะเพื่อการบำบัด เป็นการแสดงออกในมิติทางศิลปะ ซึ่งกิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบำบัดรักษา มีประโยชน์ในด้านการพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมด้วย