ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทย์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) เปิดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Young Scientist Festival : TYSF19) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 โดยมี รศ. ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 มีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 7 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย