ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ลงนามความร่วมมือกับ แฟม อินโนเวชั่น พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทันตกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แฟม อินโนเวชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทันตกรรม โดยมี ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ดร.ทพญ.สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คุณวรเวช ดานุวงศ์ และคุณอังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา กรรมการบริษัท ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 66

การลงนามทางวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมด้านทันตกรรม เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้และการตลาด ส่งผลให้มีศักยภาพในการนำผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมดังกล่าวออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้สูงสุดทั้งต่อหน่วยงานและสังคม ร่วมกันกำหนดแนวทางที่จะนำผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่ภายในแต่ละหน่วยงานไปใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจได้จริงและเป็นรูปธรรม เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) การจัดตั้งธุรกิจใหม่ (Startup) การพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) หรือร่วมลงทุน (Joint Venture หรือ Business Partnership) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะส่งเสริมให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน