ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.สุราษฎร์ธานี จับมือ SCG ขับเคลื่อนพื้นที่ทุ่งใสไช ตามต้นแบบ BCG Platform อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช ณ สำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของโลกตามแนวทาง ESG 4 Plus มุ่งเน้นในเรื่อง Net Zero, Go Green, Lean เหลื่อมล้ำ, ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อส่งมอบเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ได้มีการผลักดันให้บริเวณพื้นที่ทุ่งใสไชเป็น "ต้นแบบ" ของ BCG platform อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป ณ สำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา