ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2566 โดยมี รศ. ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ. ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานดำเนินการประชุม และ ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ คณบดี ผู้แทนคณบดี และผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม Laguna Grand Hotel & Spa SongKhla จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
นอกจากการประชุมแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ถนนนางงาม สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคล และได้เรียนรู้ลุ่มทะเลสาบสงขลาผ่านการล่องเรือ 
สำหรับการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือการประชุม สควทท. ถือเป็นการประชุมสำคัญที่จัดขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ รวมทั้งยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ เป็นต้น