ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เข้าร่วมประชุม ASCN2023 (Asian Sustainable Campus Network) ณ Korea University สาธารณรัฐเกาหลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมประชุม Asian Sustainable Campus Network (ASCN2023)  ณ Korea University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นการประชุมเครือข่ายที่ทำงานด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และไทย โดยประเทศไทยจะดำเนินงานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) 
ทั้งนี้ การประชุม Asian Sustainable Campus Network กำหนดให้จัดประชุมในทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฎิบัติ และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่ประเทศต่าง ๆ กำหนดไว้