ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมาลายา และ มหาวิทยาลัยไซน์มาเลเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิภาคมลายู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันมลายูศึกษามหาวิทยาลัยมาลายา (Academy of Malay Studies, Universiti Malaya) และสำนักภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยไซน์มาเลเซีย (Secretariat of Local Knowledge, Universiti Sains Malaysia) จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคมลายู ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Local Wisdom in the Malay Archipelago, Subtheme: Creativity and Sustainability (Collega 2023) ภายใต้หัวข้อ “Creativity and Sustainability” โดยมี ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ. ดร.นุมาน หะยีมะแซ หัวหน้าโครงการ Prof. Dr. Mohd Kipli Bin Abdul Rahman จาก Universiti Teknologi Mara Malaysia Assoc. Prof. Dr. A.S. Hardy Shafii จาก Universiti Sains Malaysia และ Assoc. Prof. Dr. Indriawati Zahid จาก University of Malaya ร่วมเปิดงาน ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Farok Zakaria จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Former Director of UMK Language Centre and Generic, Development, and Former Director of UMK International Office) ร่วมบรรยายพิเศษพร้อมแนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย