ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าท่านุ่น จ.พังงา สมทบกองทุนช่วยเหลือเยาวชนด้านการเรียนและกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดป่าท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือเยาวชนด้านการเรียนและกีฬา ก่อสร้างกำแพงและถาวรวัตถุภายในวัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานถวายองค์กฐิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกฐิน และเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนยังเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งงานทำบุญกฐินในปีนี้ มียอดจตุปัจจัยถวายวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,010,788.52 บาท
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ที่วิทยาเขตภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในปีนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วทุกประการ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมแรง ร่วมใจกัน บริจาคทรัพย์ สิ่งของ แรงกาย แรงใจ ในการจัดงานทอดกฐินในครั้งนี้