ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ม.อ. ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ประจำปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2566 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย1. ศ. ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร “รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2567 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา 2. ผศ. นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ คณะแพทยศาสตร์ รศ. ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 ผลงานระดับดี สาขาการศึกษา ในผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองมดลูกอัจฉริยะจากยางธรรมชาติร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการทำหัตถการทางนรีเวชเสมือนจริง” 3. ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ผศ. ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม ศ. เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ดร.สุภากิจ เภาเสน ผศ. ดร.นายสัตวแพทย์กฤตธี เดชยง ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ และ รศ. นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช คณะแพทยศาสตร์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 ผลงานระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในผลงานเรื่อง “นวัตกรรมท่อหายใจที่เคลือบด้วยอนุภาคนาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และไบโอฟิล์ม โดยกระบวนการสังเคราะห์สีเขียวที่ใช้สารสกัดยูคาลิปตัส เป็นสารรีดิวซ์และสารคงสภาพ” 4. ดร.อนันท์ ซกสุริวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ และนางสาวจิรารัตน์ พร้อมมูล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2567 ผลงานระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา ในผลงานเรื่อง “หุ่นจำลองเด็กทารกจากยางธรรมชาติพร้อมระบบประเมินผลอัจฉริยะ สำหรับฝึกทำ CPR” 5. นายแพทย์ชายธง ชูเรืองสุข นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2567 ระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในผลงานเรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของการใช้อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำในการรักษาและป้องกันโรคอ้วนและโรคเบาหวาน” 

ทั้งนี้ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ต่อไป