ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ การไฟฟ้านครหลวง ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทกริดเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน 5 วิทยาเขต 11 เมกะวัตต์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงนาม รศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12A อาคาร B การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ท กริดเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต (PSU Smart Solar Grid : PSSG) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าและลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในระยะยาว  โดยการดำเนินโครงการฯ ประกอบดวย ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยและระบบบริหารจัดการพลังงานสมารทกริด รองรับกำลังการผลิตติดตั้ง 11.5 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 20 ปี และจะมีการศึกษาวิจัยและทดลองระบบบริหารจัดการและการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างหน่วยงานและระหว่างวิทยาเขตทั้ง 5 ของมหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวสำคัญในด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต แบบองค์รวม ร่วมกันด้วยนโยบายบริหารเชิงระบบแบบ PSUnity System ซึ่งนอกจากจะเป็นการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนสากล SDGs (Sustainable Development Goals) แล้ว ที่สำคัญยังเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ใน พ.ศ. 2581 หรือ PSU Carbon Neutrality 2038 ผลลัพธ์ของโครงการฯ จะเป็นแบบอย่างของอาคารด้านการใช้พลังงานทางเลือกและบริหารจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ไปสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ม.อ. มีแนวคิดการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสมาร์ทกริดเพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต (PSU Smart Solar Grid-PSSG) ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต แสดงเจตจำนงค์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะดำเนินกิจการขององค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการพลังงานที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานระดับสากลในโครงการนี้ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานในพื้นที่ นอกเหนือจากผลทางตรงคือการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยในระยะยาวอีกด้วย โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการไฟฟ้านครหลวงในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และรวมถึง กฟน. เป็นองค์กรชั้นนำ ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการผลิตพลังงานหมุนเวียน ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร “Energy for city life, Energize smart living” โดยสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และประสานพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง กฟน. และ ม.อ. ร่วมทั้งต่อสังคมในระยะของโครงการฯ