ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะครูและนักเรียน จาก Stated Islamic Senior High School อินโดฯ เยือน ม.อ. หารือการรับนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Stated Islamic Senior High School (Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกว่า 35 คน ณ ห้อง Eila 6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรและแนะนำช่องทางการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ไชยประพันธ์ นำเสนอหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรณีกร สุปันตี นำเสนอหลักสูตรการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ และ ดร.จิตรพล อินทรศิริสวัสดิ์ ร่วมนำเสนอหลักสูตรสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ และร่วมพูดคุยในประเด็นการรับนักศึกษานานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกด้วย