ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.สุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ PSU Surat Research and Innovation Expo 2024 "เส้นทางสู่การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพให้ออกสู่หน่วยงานภายนอก สร้างโอกาสในการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่และเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการทำผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมี รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 66
ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์" การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากยางพารา การบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนสู่การใช้ประโยซน์ผลงานวิจัย/นวัตกรรม โดย รศ. ดร.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยียางเพื่ออุตสาหกรรม และนายสิทานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการแผนงาน P-Suit ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การเสวนาในหัวข้อ "การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านการทำโครงงานนักศึกษา / สหกิจศึกษา/วิจัยธุรกิจ" โดย ผศ. ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ และอาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศิษย์เก่าในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านการทำวิจัยโครงงานนักศึกษา/สหกิจศึกษา/วิจัยธุรกิจ" โดย ตัวแทนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ นายอภิชาติ ชนะแก้ว ธุรกิจกล้าพันธุ์หมากและผลผลิตหมากครบวงจร จ.สุราษฎร์ธานี และนางสาวนกวรรณ นะนิล หุ้นส่วน บริษัท WE Travel จำกัด จ.สงขลา