ข่าวชาวสงขลานครินทร์

โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ม.อ.ปัตตานี รับการประเมินผลลัพธ์โครงการวิจัย ROI/SROI
นักวิจัยโครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี ต่อคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผลลัพธ์โครงการวิจัย ROI/SROI ภายใต้กรอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม: การขยายพื้นที่และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งนักวิจัยในโครงการ ประกอบด้วย ผศ. ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร ผศ. ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และ นางสาวจิราพร แสงนิล ผู้ช่วยวิจัยสังกัดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผลลัพธ์โครงการวิจัย ROI/SROI ภายใต้กรอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น นำโดย ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน ดร.วิทวัส เหมทานนท์ อ.ศศิพัชร์ สันกลกิจ ผศ. ดร.ฮัมเดีย มูดอ และที่ปรึกษาคณะทำงานประเมินฯ ประกอบด้วย ดร.สิริวิท อิสโร และ ดร.วศิน โกมุท เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา
โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเป้าหมายหลักของโครงการ คือ การค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าปัตตานี การประสานกลไกเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองปัตตานีด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นแล้ว โครงการวิจัยฯ ยังจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจวัฒนธรรมและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมจนก่อให้เกิดพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งต่อ สืบทอดทุนทางวัฒนธรรม และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอีกด้วย