ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.สุราษฎร์ จับมือ กฟผ. และเขื่อนรัชชประภา ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนรัชชประภา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูง ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นให้พร้อมเข้าสู่การจัดการเชิงธุรกิจสร้างคุณค่าและมูลค่าสูงที่ยั่งยืน โดยมี รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะทำงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ ห้องเขาท่าเพชร สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา
รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่ กฟผ. ได้จัดตั้งโครงการระเบียงเศรษฐกิจเวลเนส มีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงใหกับประเทศในมิติด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเวลเนสในพื้นที่ของ กฟผ. อาทิ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริการสุขภาพอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงกลุ่มเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ศักยภาพของ กฟผ. ที่จะร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นให้พร้อมเข้าสู่การจัดการเชิงธุรกิจสร้างคุณค่าและมูลค่าสูงที่ยั่งยืนร่วมกันให้กับประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เขื่อนรัชชประภาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทาง กฟผ. กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่อไปด้าน รศ. ดร.ภาณุพงษ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงการขับเคลื่อน Andaman Wellness Economic Corridor (AWC) & Thailand Wellness Corridor (TWC) ว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดหลักสูตร Wellness Hotel for Executive แก่สถานประกอบการในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทย จำนวน 120 แห่ง และยังร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามทำบันทึกความร่วมมือ "การยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับสากล" ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขยังได้ประกาศเตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองเวลเนสของโลกในเขตอันดามัน และรัฐบาลยังประกาศให้ AWC เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สำคัญ กำหนดเป้าหมาย 10% ของมูลค่าเวลเนสโลก ซึ่งปัจจุบันยังได้สานต่อภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะต้องได้รับการจัดอันดับเป็น Top 500 จาก QS Rankings ในปี พ.ศ. 2570 จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคใต้และประเทศขณะที่ นายธีรพันธ์ พวงศรีทอง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการโครงการเศรษฐกิจเวลเนส กฟฝ. กล่าวว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเขื่อนในเครือ กฟฝ. ให้ดียิ่งขึ้น ในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยการนำทรัพยากรของ กฟฝ. มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในเครือข่ายความร่วมมือที่จะสามารถตอบสนองพื้นที่ MICE และยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอแผนและนโยบายในการขับเคลื่อนนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนรัชชประภา ในหัวข้อ “การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” โดย รศ. ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัธกิจเพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหัวข้อ “ศักยภาพในการร่วมมือกับทางกฟผ. ในด้าน Wellness” โดย ดร.วิชชุตา มาชู ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และในช่วงบ่ายทางคณะผู้บริหารและนักวิจัยได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนปลาเปรี้ยว รักษ์ปากน้ำ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย