ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มูลนิธิ รพ.ม.อ. เตรียมจัด! วิ่ง “Yensira Run for Life, Miles for Hope” ขอบคุณผู้สนับสนุนอาคารเย็นศิระ 3 ที่พึ่งพิงของผู้ป่วยและญาติ
    มูลนิธิโรงพยาบาสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวงานวิ่ง “Yensira Run for Life, Miles for Hope” โดยมี รศ. นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 พร้อมด้วย รศ. นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (ผู้จัดการทีมวิ่ง - ปั่น) และตัวแทนนักวิ่ง นักปั่น จากงาน 3 gether : Run & Ride for Life ร่วมการเสวนาและเล่าเรื่องราวความประทับใจ ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็น เย็นศิระ 3” ณ บริเวณลานเวทีสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66
ภายในงานยังได้เชิญ “พี่นะ” หรือ “คุณนฤพนธ์ ประธานทิพย์” จากคนอ้วนน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ที่ต้องเจอโรครุมเร้าถึงขั้นหมดสติในห้องน้ำเพราะอ้วน แต่กลับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการวิ่ง และเป็นคนไทยที่วิ่งงานมาราธอนระดับโลกมาแล้วหลายงาน มาสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้คนที่กำลังวิ่งหรือคนที่ คิดจะเริ่มวิ่ง ให้ประสบความสำเร็จและกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วยอาคารเย็นศิระ 3 มีจุดเริ่มต้นมาจากจำนวนผู้ป่วยและญาติที่เข้าพักอาศัยค้างคืนระหว่างรักษามีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาคารเย็นศิระ 1 และอาคารเย็นศิระ 2 ไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยและญาติที่เข้าพักอาศัยประมาณ 150 - 500 คนต่อวัน ในขณะที่ศักยภาพรองรับได้เพียง 250 คน/วันเท่านั้น ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับทางโรงพยาบาลฯ ได้รับมอบที่ดินจากทายาทพระยาอรรถกระวีสุนทร และคุณหญิงหลง อรรถกระวี เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 จึงต้องจัดหาทุนในการสร้างอาคารและจัดหาสิ่งของที่จำเป็น ซึ่งการระดมทุนครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อปี 2560 โดยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวิ่ง 3 gether : Run & Ride for Life ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 แต่การจัดกิจกรรมในครั้งเดียวยังไม่สามารถสานฝันในการก่อสร้างให้สำเร็จได้ จึงมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเย็นศิระ แชริตี้ ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อปี 2560 และ 2561 ตลอดจนยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กิจกรรมวิ่ง 1 ล้านกิโลเมตร Virtual Run ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2563 – 18 เมษายน 2564 โดยในปี 2566 อาคารเย็นศิระ 3 ได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางคณะแพทยศาสตร์ จึงจัดกิจกรรม Yensira Run for Life, Miles for Hope ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณ กัลยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสนับสนุนทุกกิจกรรม ที่ทำให้มีอาคารเย็นศิระ ที่จะทำให้ผู้ป่วยและญาติมีที่พัก ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปเป็นทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ที่เข้าพักในอาคารต่อไป