ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน (LogSys) ม.อ. ร่วมกับ ปณท. นำร่องโครงการ Hub and Spoke และแคมเปญ reBox ในมหาวิทยาลัย
    ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรม Green Parcel: University Actions Towards Net Zero Emissions (PSU x ปณท) เพื่อสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย โดยการเปิดโครงการ Carbon Neutrality Parcel Hub and Spoke ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นโครงการนำร่องของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับการส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์โดยใช้ Mode การขนส่งคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และรณรงค์การลดปริมาณขยะที่เกิดจากการขนส่ง ด้วยแคมเปญ reBox ตั้งจุดรับคืนกล่องหรือซอง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่หรือแปรรูปเป็นสิ่งของเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวเปิดงาน ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวต้อนรับ และ รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานของ ปณท. และบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
    กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้หน่วยงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาชน เกิดความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ อันส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและในระดับโลก และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของประเทศไทย