ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สหภาพยุโรป (EU Thailand) จัดกิจกรรม Roadshow at PSU ภายใต้โครงการ Erasmus+
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU Thailand) ในงาน Roadshow เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดยผู้แทนสหภาพยุโรป นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการขอทุนสนับสนุนจาก Capacity Building in Higher Education (CBHE) ภายใต้โครงการ Erasmus+ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการทำงานกับมหาวิทยาลัยในยุโรป Ms. Laure Brachet, Head of Political, Press and Information Section (คุณโลร์ บราเซต์ หัวหน้าฝ่ายการเมือง สื่อ และข้อมูลข่าวสาร) ของ EU Thailand ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย และความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโทฟรี ภายใต้โครงการ Erasmus+ โดยคณะผู้แทนฯ
    นอกจากนี้ Ms. Laure Brachet ยังได้เข้าพบกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุติมา ตันติกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ และบุคลากรฝ่ายกิจการนานาชาติ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคตต่อไป