ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตะ ม.อ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ พร้อมเปิดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม รองรับประชาชนในเขตพื้นที่ฝั่งอันดามันและต่างชาติ
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Andaman Dental Congress 2023 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี ในระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศและในประเทศไทยจำนวน 300 คน และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีทันตกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายในและต่างประเทศ มาร่วมแบ่งปันความรู้ในหลายมิติ เพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ ทำให้วงการทันตสาธารณสุขของประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
    ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวรายงานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้
 
    ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Andaman Dental Congress 2023 ได้มีการเปิดตัว “ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นการขยายการบริการรักษาทางทันตกรรมมาทางฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อเป็นการขานรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560-2579 ที่ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการรักษาและบริหารจัดการ