ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“ย่านตาขาวโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน โดยนักวิจัย ม.อ.ตรัง
    มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อนโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” ภายใต้โครงการ “ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ยึดหลักศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกันดำเนินโครงการ “ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ตั้งแต่ปี 2559 โดยคัดเลือกอำเภอย่านตาขาว เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ “ย่านตาขาวโมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน