ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ตรัง ศึกษาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นตรัง โครงการ “ภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง: อาหารจีนและความเสี่ยงในการสืบทอดในชุมชน” ภายใต้ชุดโครงการบูรณาการ “การใช้นวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นเมืองตรังและการจัดการความเสี่ยงสู่ธุรกิจอาหารเชิงพาณิชย์” เพื่อรวบรวมและศึกษาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นตรังเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ และเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการอนุรักษ์อัตลักษณ์อาหารจีนท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารจีนและผู้ประกอบการอาหารจีนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง 
    การวิจัยภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง และการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ในครั้งนี้  เชื่อมโยงได้กับคำกล่าวที่ว่า “อาหารเป็นประตูบานใหญ่ ที่นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราว วิถีชีวิตวัฒนธรรมของผู้คน เพราะอาหารเป็นประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงได้กับทุก ๆ เรื่อง” ซึ่งจังหวัดตรังได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งการกิน” เพราะมีประชากรที่สามารถจัดสรรทรัพยากรและวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจีนที่ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานแต่ในอดีต ทั้งชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนกวางตุ้ง ชาวจีนแต้จิ๋ว ชาวจีนแคะ และชาวจีนไหหลำ ที่ได้นำเอาวิธีการปรุงอาหารและสูตรอาหารจากบรรพบุรุษแผ่นดินเกิด ซึ่งล้วนมีความหลากหลาย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ น่ารับประทาน และได้มีการดัดแปลงให้เข้ากับถิ่นฐานใหม่