ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ตรัง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา “ต้นจากทะเล” สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
    อาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า ในพื้นที่บางชุมชนของจังหวัดตรัง เช่น อำเภอกันตัง มีการนิยมการสูบบุหรี่ใบจากอย่างแพร่หลาย และยังเป็นแหล่งผลิตมวนบุหรี่ใบจากที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย ซึ่งแม้ส่วนหนึ่งมองถึงปัญหาทางสุขภาพ แต่ในส่วนของการผลิตใบจากนั้นคือรายได้ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ และพบว่าส่วนอื่นของต้นจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย 
    “ชมรมรากแก้ว วิทยาเขตตรัง” ได้มีแนวคิดในการนำ “ขยะทางจาก” ที่เหลือจากกระบวนการผลิตมวนยาสูบ ไปแปรรูปเป็น “กระดาษจาก” และเมื่อพบว่าส่วนอื่นๆ ของต้นจากก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ จึงมีการนำองค์ความรู้และทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมชุมชนในการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบจากต้นจากให้มีมูลค่าสูงขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการ “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีวัสดุตั้งต้นมาจาก “ต้นจากทะเล Nypa palm” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้สมรรถนะการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมด้านพัฒนาความร่วมมือ องค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมงานวิชาการกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ ตามเป้าหมาย SDGs โดยใช้ “ต้นจาก” เป็นสื่อในการเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือต่าง ๆ