ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทย์ฯ ม.อ. แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ STT49 และค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 49 และค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมี รศ. ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและกิจการพิเศษ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้อง วท.2 Smart Classroom อาคารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (ไดโนเสาร์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66งานประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมฯ คาดว่าจะมีนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศประมาณ 500 ท่าน เข้าร่วมงาน พร้อมการบรรยายพิเศษจาก keynote ที่มีผลงานระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดประชุมนานาชาติเต็มรูปแบบ การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีวิทยากรรับเชิญและผู้เสนอผลงานจากทั้งในและต่างประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก แบ่งเป็น 6 session ย่อยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและนวัตกรรม Symposium เฉพาะทางอีก 11 รายการ รูปแบบการนำเสนอจะเป็นการบรรยายแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ โดยเปิดรับการส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566

    สำหรับกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Young Scientist Festival : TYSF19) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดขึ้นในวาระครบรอบ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีหัวข้อการประกวด 6 ประเภท ได้แก่ ประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน