ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT University Network - UNINET
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ. ดร สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการอาเซี่ยนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT University Network -UNINET) ณ Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66     ทั้งนี้ IMT-GT University Network (UNINET) มีสมาชิกทั้งหมด 31 มหาวิทยาลัย จาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 12 มหาวิทยาลัย ประเทศมาเลเซีย 11 มหาวิทยาลัย และ ประเทศไทย 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น National Coordinator ของ IMT-GT UNINET THAILAND     ในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศได้นำเสนอการดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย อาทิ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การทำวิจัยร่วม รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยร่วมกันของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย นอกจากนี้ UNINET ยังทำหน้าที่เป็น Think Tank ให้กับความร่วมมือภูมิภาคย่อยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT Sub regional Cooperation) ในภาพรวมและผ่านกลุ่มความร่วมมือด้านต่าง ๆ