ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ผนึกกำลัง 10 เครือข่ายสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก (WISE Platform)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก (WISE Platform) ร่วมกับ เครือข่ายสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, สํานักศิลปากรที่ 11 สงขลา, ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนสงขลา, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โดยมี ผศ. ชวลิต ขาวเขียว ประธานผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา เป็นประธาน รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมลงนาม ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 66

    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ถึงปัจจุบัน สำนักฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก หรือ WISE Platform ประกอบไปด้วย suvanabhumi.psu.ac.th เป็นศูนย์รวมหลักด้านเว็บแอปพลิเคชัน และโครงสร้างพื้นฐานบริการดิจิทัลระดับประเทศที่รองรับการนำเสนอผลงานของสถาบันสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสานงานและทรงคุณวุฒิที่ร่วมเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มบูรณาการการศึกษาสุวรรณภูมิเชื่อมโยงโลก ให้มีการสืบทอดวิชาการในรุ่นต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง การให้ความรู้เป็นการลงทุนที่ไม่สิ้นสุดต่อส่วนรวมทุกภาคส่วนที่แท้จริง เพื่อให้เยาวชน ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถได้รับความรู้จากแพลตฟอร์มนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุวรรณภูมิศึกษาที่เป็น 1 ใน 5 วิทยสถานภายใต้ธัชชา หรือวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์มโดยการสร้างเครือข่ายสุวรรณภูมิ โดยเริ่มจากชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอันดับแรก และขยายผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสุวรรณภูมิศึกษาต่อไป