ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ ภาคเอกชน ลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 66สำหรับผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตใช้สิทธิ ประกอบด้วย 5 ผลงาน ดังนี้ 
  1. สูตรการเตรียมโพรไบโอผสม โดยมี บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด เป็นผู้รับอนุญาต ซึ่งมี ศ. ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประดิษฐ์
  2. สูตรการเตรียมจุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้และทวารหนักใหญ่และทวารหนัก โดยมี บริษัท เค.เอ็ม.พี. ไบโอเทค จำกัด เป็นผู้รับอนุญาต ซึ่งมี ศ. ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประดิษฐ์
  3. กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดขมิ้นชันที่มีสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบโซลิดดิสเพอร์สชันด้วยโพลีไวนิลไพโรลิโดน เค30 ในรูปแบบผงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว โดยมี บริษัท นาโนเซรี่ จำกัด เป็นผู้รับอนุญาต ซึ่งมี รศ. ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เป็นผู้ประดิษฐ์
  4. สูตรตำรับลูกอมเม็ดนิ่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดขิงที่มีสาร {6}-จินเจอรอล โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเฮอร์บานซ์ เป็นผู้รับอนุญาต ซึ่งมี รศ. ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ เป็นผู้ประดิษฐ์
  5. สูตรยางการวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้สารประกอบกลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวางสำหรับวัสดุเชื่อมประสานและการเคลือบผิว โดยมี บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็มจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้รับอนุญาต ซึ่งมี รศ. ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี เป็นผู้ประดิษฐ์