ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นักวิจัย และนักศึกษา ม.อ. ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วม แสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2566 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ไดรับรางวัลระดับชาติ ดังนี้ศาสตราจารย ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2566 รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผลงานนักวิจัยเคมีอินทรีย ผูคนพบสารตนแบบของยาจากทรัพยากรราไทย จากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย ดร. เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ ผูอํานวยการศูนยวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลเภสัชกรดีเดนประจําป 2566 สาขาเภสัชกรรมดานวิจัย และนวัตกรรม ในวันเภสัชกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ BITEC บางนา

นักวิจัยที่ไดรับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยระดับ “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําป 2566” ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 ดังนี้รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา โดย นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ ดร.อัสมี สอและ ดร.กัสริน สายสหัส ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด Mr.Sangay Wangchuk ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร. สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีมาก ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร.สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ ที่ปรึกษารศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง เรื่อง เซนเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพา โดย นางสาวณัฐชยา มาลารัตน์ นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ ดร.อัสมี สอและ ดร.กัสริน สายสหัส ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ นายกฤษฎา สโมสร นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร นางสาวสุนิตา สมศิริ นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด Mr.Sangay Wangchuk ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง เรื่อง การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งแคนเซอร์แอนติเจน 125 และคาร์ซิโนเอ็มบริโอนิกแอนติเจนพร้อมกันโดยใช้อิเล็กโทรดคาร์บอนคู่แบบรวมฟลูอิดิกสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ โดย นางสาวอังคนา ศรีลิขิต นายสันติภาพ จันทร์ด้วง ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ดร.สุภารัตน์ คชฉิม นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ นางสาวมารียัม หะยีอาบู นายกฤตภาส แก้วหนู นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง เรื่อง อุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟน โดย นายสันติภาพ จันทร์ด้วง นางสาวอังคนา ศรีลิขิต ดร.สุภารัตน์ คชฉิม ดร.สุภาธิณี คงแก้ว ที่ปรึกษา รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร จาก คณะวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง นวัตกรรมน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรจากพืชในวงศ์ชมพู่ โดย นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ผศ. ดร.ทพญ.ศิษฎา ตันนุกิจ ที่ปรึกษา ดร.สุภากิจ เภาเสน ศ. เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย จาก ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุด้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน เรื่อง ไฮโดรเจลสมานแผลที่มีสารสกัดปูดเบญกานีเป็นองค์ประกอบสำหรับรักษาและป้องกันการติดเชื้อจุลินทรีย์ในแผลเรื้อรัง โดย นางสาวศิริลักษณ์ วรรณบวร นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ ที่ปรึกษา ดร.สุภากิจ เภาเสน ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย จาก ศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุด้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง นวัตกรรมน้ำเลี้ยงเชื้อ Streptomyces NR8-2 จากกากสาคูเพื่อควบคุมโรคพืช โดย นายฟากิฮ์ ลาเต๊ะนือริง นางสาวศรัณยา อินทรอนันต์ ที่ปรึกษา รศ. ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ผศ. ดร.ปริศนา วงค์ล้อม จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
รางวัลเหรียญทองแดง เรื่อง ไบโอแทฟ สูตรอิมัลชันเชื้อไตรโคเดอมา PSU-P1 ควบคุมโรคพืช โดย นางสาวสุชาวดี เขียวเล่ง นางสาวเมธาพร รอดแก้ว ที่ปรึกษา รศ. ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า ผศ. ดร.ปริศนา วงค์ล้อม จาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ