ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ กยท. จัดประกวดนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ “Rubber Innovation Matching Day”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย จัดงาน Rubber Innovation Matching Day นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการจับคู่ธุรกิจ ภายใต้โครงการ Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 3 โดยมี คุณจิรวิทย์ มีชูภัณฑ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดงาน ผศ. คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ คุณฐาปกช มีแสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ด้านแผนและวิชาการ กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 198 คน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา    ภายในงานประกอบด้วย การจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ผลงาน กิจกรรมแข่งขันการนำเสนอผลงาน (Pitching) และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Matching Business) โดยได้รับเกียรติจากกรรมการ 9 ท่าน ร่วมตัดสิน โดยแบ่งเป็น ผลงานระดับ Product to Global Market (P2GM) และ Product to Market (P2M) ประกอบด้วย
1. คุณวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
2. คุณพัชกร ไทยนิยม ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมภายนอกองค์กร ศูนย์นวัตกรรมของกลุ่ม ซีพี ออลล์ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
3. คุณนิรันดร์ บันลือรัตน์ Head of RukBaan SCG

ผลงานระดับ Idea to Prototype (I2P) ประกอบด้วย
1. คุณศุภเดช อ่องสกุล รองเลขาธิการ สมาคมยางพาราไทย
2. คุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ส่วนพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน
3. ดร.สุนันท์ ขามิ นักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลงานระดับ Design Contest (I2D) ประกอบด้วย
1. คุณอานนท์ เหลืองวนิชประภา Founder & Design Director Rubber Idea Co.,Ltd.
2. คุณกร สุริยพันธุ์ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด
3. คุณชาคริต ยิ้มใย หัวหน้างานพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
    สำหรับผลงานที่ผ่านกลไกการบ่มเพาะ จนเกิดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 29 ผลงาน โดยแบ่งผลงานเป็น 4 ระดับ โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ผลงานระดับ Product to Global Market (P2GM) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่อยู่ในตลาดเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 
1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท ได้แก่ ทีม LONGPLY ผลิตภัณฑ์ : NATURAPLAS หวายรักษ์โลก จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด
2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม FLX Noise Barier ผลิตภัณฑ์ : Noise barrier จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท สมาร์ทบิส เซ็นเตอร์ จำกัด และ ทีม UPCYDE ผลิตภัณฑ์ : วัสดุ UPCYDE® ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากบริษัทอัพไซด์ คาร์บอน นิวทรัล จำกัด

ผลงานระดับ Product to Market (P2M) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพาราเข้าสู่ตลาด
1. รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท ได้แก่ นายจักรกฤษ กอบพันธ์ ผลิตภัณฑ์ : Flexible thermoelectric device from natural rubber จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ นายคณินทร์ชัย เอกพุฒิวงศ์ ผลิตภัณฑ์ : มีดกรีดยางอินทรี จาก rubber tech และ ทีม BacPro ผลิตภัณฑ์ : ProPalnt จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานระดับ Idea to Prototype (I2P) การมีไอเดีย/แนวคิดธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบยางพารา
1. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม CHERUB ผลิตภัณฑ์ : Axial-force and Shear-force sensor from Natural Rubber จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ทีม Running ผลิตภัณฑ์ : อิฐตัวหนอนผลิตจากยางรีเคลมผสมขวดพลาสติก จาก International Rubber College
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท ได้แก่ ทีม RubberCrew ผลิตภัณฑ์ : โฟมยางพาราดูดซับน้ำมัน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท ได้แก่ ทีมอิฐมอลโบราณ ผลิตภัณฑ์ : อิฐมอญโบราณผสมยางพารา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Smart Para Film ผลิตภัณฑ์ : ฟิล์มยางพาราดูดซับเอทิลีนชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานระดับ Design Contest (I2D) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม
1. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ ทีม SLEEPLESS ผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้เพื่อความผ่อนคลาย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ทีม Hi chic ผลิตภัณฑ์ : ชุดกรวดน้ำยางพาราแบบมินิมอล / Portable peaceful pour จาก star kids club และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท ได้แก่ คุณคุณัญญา แก้วหนู ผลิตภัณฑ์ : แผ่น Eco Sheet จากบริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร์ จำกัด
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท ได้แก่ ทีมวิสาหกิจชุมชนจักสานยางพารา ผลิตภัณฑ์ : PARA PETTO : เบาะต้านเชื้อแบคทีเรียสาหรับสัตว์เลี้ยง จากวิทยาลัยนานาชาติยางพารา และบริษัทเดอะริชเฮ้าส์
4. รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท ได้แก่ ทีม เลือดกรุ๊ปพี ผลิตภัณฑ์ : ReRublock การผลิตบล็อกประสานสำหรับงานภูมิทัศน์จากขี้แป้งยางพารา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี