ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ดร.ณัชชา คณะนิติศาสตร์ ม.อ. เป็นตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียนและน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก บรรยายในเวทีการประชุมนานาชาติ นาโต้
    ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนกลุ่มประเทศอาเซียนและน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก เป็นผู้บรรยาย ในเวทีการประชุมนานาชาติ นาโต้ ณ กรุงวิคทอเรีย ประเทศแคนนาดา ภายใต้หัวข้อ “ Thailand ‘s Approach to Maritime National Security Law” ระหว่างวันที่ 9-18 กันยายน 2566

การประชุมนานาชาติประจำปี ครั้งที่ 9 ว่าด้วยกฎหมายปฏิบัติการทางทะเล (COML) จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศของ NATO สำหรับการปฏิบัติการในน้ำแคบและน้ำตื้น (COE CSW) ร่วมกับ ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศสต็อกตันที่วิทยาลัยการทัพเรือสหรัฐ ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยบาเซิลและสำนักงานผู้พิพากษาและอัยการสูงสุด

    วัตถุประสงค์การจัดประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาความมั่นคงเหนือน่านน้ำในแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคของโลก วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการบังคับใช้ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยเหนือน่านน้ำ    โดย ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนและน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก เป็นผู้บรรยาย ในเวทีการประชุมนานาชาติ นาโต้ ในครั้งนี้ หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย 

1. Role of Royal Thai Navy toward Maritime National Security
2. National Security over Maritime Delimitation
3. Illegal Fisheries in Thailand & Related Piracy Situation
4. MPA & Maritime Security over Sustainable Development of Local
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากกลุ่มประเทศ เกาหลีใต้ ไทย ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นย้ำข้อกังวลและข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในปัจจุบัน

    ทั้งนี้ กลุ่มประเทศอาเซียนและน่านน้ำอินโด-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิกจาก ประเทศ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย นิวซีแลนด์ บรูไน ฟิลิปปินส์ ฟีจี มาเลเซีย เวียดนาม สหรัฐ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย