ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดตัว “Southern Innovation and Technology Expo” (SITE2024) งานมหกรรมนวัตกรรมใหญ่ที่สุดของภาคใต้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาการจัดการ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมศิษย์เก่าคณะต่าง ๆ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และมหาวิทยาลัยในภาคใต้ อาทิ ม.วลัยลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย ม.ทักษิณ และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการ Southern Innovation and Technology Expo (SITE2024) ครั้งแรกของภาคใต้ มหกรรมที่จะรวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรม ใน 4 ด้าน คือ พลังงาน (Energy) ดิจิทัล (Digital) เกษตรกรรม (Agriculture) และสุขภาพ (Wellness) ที่เป็นผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานการจัดงาน SITE2024 กล่าวว่า มหกรรม SITE2024 นอกจากจะรวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรม ใน 4 ด้าน คือ พลังงาน (Energy) ดิจิทัล (Digital) เกษตรกรรม (Agriculture) และสุขภาพ (Wellness) ที่เป็นผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมทางธุรกิจมากมาย อาทิ Business Matching เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดแรงงาน และการจับคู่ธุรกิจ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ค้า ผู้ซื้อ และผู้คิดค้นนวัตกรรม ได้ทำธุรกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเป็นครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ที่รวมนวัตกรรมจากทุกภาคส่วน ประสานพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ ของประเทศไทย และบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงการเชื่อมช่องว่างระหว่างสถาบันการศึกษา การวิจัย และธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายตลาด
ด้าน ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงาน SITE2024 กล่าวว่า งานในครั้งนี้เป็นการนำผลงานจากคณะ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนในภาคใต้ได้เข้าถึงหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านพลังงาน ดิจิทัล เกษตร และสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริงจากผลงานงานวิชาการ เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและกลุ่มนวัตกรชั้นนำ จะเป็นจุดนัดพบที่สำคัญและเป็นประตูสู่ภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสร้างความเป็นสากลระดับนานาชาติ    ภายในงานยังได้เชิญ Keynote Speaker ระดับประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ และเป็นเวทีของนักวิชาการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนผลงานด้านวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนั้นประชาชนทั่วไปยังได้มาจับจ่ายใช้สอยอุตสาหกรรมอาหารที่ได้ต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงอาหารท้องถิ่นที่ส่งเสริมธุรกิจทางการท่องเที่ยวและเป็นการเชื่อมต่อทางธุรกิจที่ไม่จำกัดและโอกาสในการเติบโตด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมสู่การพาณิชย์ แบ่งปันความรู้ร่วมกันในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม และสร้างโอกาสให้กับประชาชน รวมถึงเยาวชนในภาคใต้ได้เปิดโอกาสประสบการณ์เรียนรู้นวัตกรรมที่จับต้องได้และใช้ประโยชน์ได้จริง