ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖ วันที่ ๑๘-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๗
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๖  จำนวน ๑๕,๕๐๐ คน และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กันยายน  ๒๕๖๗  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

    สำหรับรายละเอียดกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรจะแจ้งให้ทราบต่อไป