ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
    สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 “วัฒนธรรมเทิดพระนาม : เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ ครบรอบ 55 ปี ม.อ. ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2566 ณ สถาบันวัฒธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน
ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 “วัฒนธรรมเทิดพระนาม : เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ ครบรอบ 55 ปี ม.อ. ในระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย ส่งเสริมคุณค่า องค์ความรู้ภูมิปัญญา และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป และถือเป็นโครงการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : SDGs เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ใน SO4 การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและวิถีสุวรรณภูมิสู่ความยั่งยืน และ SO5 ยกระดับเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวมูลค่าสูง