ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และโครงการพัฒนาดีเด่นทางเศรษฐกิจ ประกวดนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566
    นักศึกษา ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กับโครงการยุวชนอาสา ม.อ. หาดใหญ่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับรางวัลโครงการพัฒนาดีเด่นทางเศรษฐกิจ กับโครงการ “จาก” วิถีชีวิต สู่เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จาก “ต้นจากทะเล Nypa Palm” ในงาน "2023 Rakkaew Foundation National Exposition University Sustainability Showcase" งานแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ     สำหรับนักศึกษาทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ ประกอบด้วย นางสาวจุฑาลักษณ์ ทองทิพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุนิชา บุรุษราษฎร์ คณะเศรษฐศาสตร์ นายภัคพล แซ่โค้ว คณะเศรษฐศาสตร์ นายจิรวัฒน์ วิวัฒน์สกุลวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นางสาวนัฐกานต์ คำสกุล คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.กนิกนันต์ กล้าหาญ นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ    และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย นางสาวปิ่นมนัส แป้นช่วย นางสาวอัยน่า พันดุสะ นางสาวภาวิณี ทองจีนสังข์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ นางสาวนฤนารถ อินทจักร์ และ นางสาวตัสเนีย หลงโดย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยมี อาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา    การประกวดโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 2566 หรือ “2023 Rakkaew National Exposition: University Sustainability Showcase” จัดโดยมูลนิธิรากแก้ว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกระบวนการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหาสังคม และมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม โดยโครงการรากแก้วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษารวมกลุ่มกัน คิดและลงมือทำโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการจริงของชุมชนหรือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ และนำความรู้จากห้องเรียน ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพ มาพัฒนาเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการมายาวนาน และมูลนิธิเอสซีจี