ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จับมือ อินโนบิก (เอเซีย) ในเครือ ปตท. พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยมี รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมลงนาม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 66


สำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงาน สังคม และประเทศ

รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์การวิเคราะห์และทดสอบการใช้งานจริงกับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยใช้ศักยภาพของนักวิจัย และบุคลากรทางการแพทย์ด้าน ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดผ่านกลไกการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้นวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการแพทย์ในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับ Andaman Wellness Corridor (AWC)ขณะที่ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและร่วมสร้างผลงานนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความพร้อมในการสนับสนุนผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อนำผลงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม


    คุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา และภาคใต้ชายแดน กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประเทศ และสังคมโดยรวม โดยเฉพาะ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ประกาศใหม่นี้ ซึ่งเอื้อให้ทางภาครัฐ และมหาวิทยาลัย มีความยืดหยุ่นในการทางานวิจัย และพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนได้สะดวก และคล่องตัวยิ่งขึ้น